เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายเอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีปลูกต้นรัก โครงการทดลองปลูกป่ารักเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ตาม “โครงการศึกษายางรักเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”ณ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายกาศพล แก้วประพาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์ ชูโชติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายจรูญ นราคร รองอธิบดีกรมศิลปากร ผู้แทนกรมป่าไม้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ผู้บริหารกรมศิลปากร ข้าราชการ และผู้แทนชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมในพิธี

 

      ยางรักมีความเกี่ยวข้องและมีความสำคัญต่องานช่างฝีมือของไทย โดยเฉพาะงานลายรดน้ำปิดทอง งานช่างเขียน งานช่างประดับมุก งานช่างทำหัวโขน และการทำเครื่องเขิน ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการใช้ยางรักแท้ในปัจจุบัน มีการใช้ประโยชน์จากยางรักน้อยในอนาคตจะไม่สามารถรักษาภูมิปัญญาของชาติไว้ได้ กรมศิลปากร โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย และสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา ร่วมกับกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้จัดทำ “โครงการศึกษายางรักเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กรมศิลปากรได้กำหนดเป้าหมายในการปลูกต้นรักตามโครงการทดลองปลูกป่ารักเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย โดยจะดำเนินการปลูกต้นรักใหญ่และต้นแกนมอในแปลงปลูกขนาดเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ ๕ แห่ง คือ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นรักในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย และหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกต้นรัก รวมทั้งพัฒนาสายพันธุ์ต้นรักให้ได้ผลผลิตสูง มีปริมาณน้ำยางมาก คุณภาพดี เพียงพอกับการใช้งานภายในประเทศ ส่งเสริมให้ช่างไทยใช้ประโยชน์จากยางรักและวิธีลงรักแบบโบราณในการตกแต่ง ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องรัก เป็นสินค้าส่งออก จำหน่ายยังต่างประเทศ เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชนและประเทศชาติอีกด้วย

     นอกจากนี้ โครงการทดลองปลูกป่ารักเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ยังเป็นโอกาสที่จะทำให้ผู้ที่มาเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์และมีความสนใจในต้นรัก สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ของต้นรักใหญ่และต้นแกนมอต่อไป