เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายเอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีปลูกต้นรัก โครงการทดลองปลูกป่ารักเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ตาม “โครงการศึกษายางรักเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”ณ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายกาศพล แก้วประพาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์ ชูโชติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายจรูญ นราคร รองอธิบดีกรมศิลปากร ผู้แทนกรมป่าไม้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ผู้บริหารกรมศิลปากร ข้าราชการ และผู้แทนชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมในพิธี

อ่านเพิ่มเติม: กรมศิลปากรปลูกต้นรักตามโครงการทดลองปลูกป่ารักเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย